GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte správci:
Martin Ventures s.r.o.
IČ: 17223792
Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika (dále "Správce").
Číslo bankovního spojení: 179612604/2010

Vaše osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat pouze za účelem zasílání marketingových sdělení jako jsou newslettery, pozvánky na akce a události, které pořádáme nebo Vás informovat o dění v oblastech, jichž se naše činnost týká.

Pro naše marketingové účely budeme zpracovávat vaše jméno a příjmení, emailová adresu, případně poštovní adresu a telefonický kontakt.

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu pěti let od udělení souhlasu.

Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám s výnimkou spoločností, ktoré spracúvajú naše údaje: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA a Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, 2 Dublin, Írsko a Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

V súlade s ustanoveniami článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len "nariadenie"), správca týmto informuje, že:

osobné údaje sa spracúvajú na základe jeho slobodného súhlasu za vyššie uvedených podmienok,

dôvodom poskytnutia osobných údajov je váš záujem dostávať obchodné ponuky od správcu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,

spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby nebude zahŕňať automatizované rozhodovanie alebo profilovanie / môže zahŕňať automatizované rozhodovanie o zamietnutí žiadosti o zamestnanie, ak je dotknutá osoba evidovaná u prevádzkovateľa ako neúspešný uchádzač,

Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo tretím stranám, ktoré nie sú uvedené vyššie,

Odberateľ má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracúvania a namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť týchto údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov postupuje v rozpore s nariadením.